ĐỢT ĐĂNG KÝ

 TT  Mục Từ ngày Đến ngày Tìm lại Đăng ký
1 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đợt 2 năm 2023 01/11/2023 15/12/2023 Tìm lại Đăng ký
2 Kết quả xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng năm 2023 19/06/2023 15/08/2023 Tìm lại Hết hạn
3 Kết quả dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023 05/06/2023 30/07/2023 Tìm lại Hết hạn
4 Danh sách dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023 24/05/2023 31/05/2023 Tìm lại Hết hạn
5 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đợt 1 năm 2023 19/04/2023 30/06/2023 Tìm lại Hết hạn
6 Đăng ký dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023 15/04/2023 15/05/2023 Tìm lại Hết hạn
7 Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 31/05/2023 Tìm lại Hết hạn
8 Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 30/06/2023 Tìm lại Hết hạn
9 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đợt 2 năm 2022 14/11/2022 18/12/2022 Tìm lại Hết hạn
10 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đợt 1 năm 2022 05/08/2022 09/09/2022 Tìm lại Hết hạn
11 Danh sách dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 08/07/2022 15/07/2022 Tìm lại Hết hạn
12 Kết quả dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 08/07/2022 15/07/2022 Tìm lại Hết hạn
13 Đăng ký dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 10/05/2022 04/07/2022 Tìm lại Hết hạn
14 Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 25/03/2022 20/06/2022 Tìm lại Hết hạn